ЕВРОПЕЙСКИСЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


На 21.09.2022 г. “МОДУЛ МОДУС” ЕООД сключидоговор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главнадирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнениетона проект BG16RFOP002-6.002-0894-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване наенергийната ефективност.

Проектът се осъществява сфинансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд зарегионално развитие по линия на REACT-EU - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Общата цел на проектае предоставянена фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия завъзстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на договора е 273 680,00лева, от които 136 840,00 са европейско и 136 840,00 собствено финансиране.

Начало: 21.09.2022г.

Край:   21.07.2023г.

Продължителност на проекта: 10месеца